Prawidłowa konfiguracja schematu rurociągu obejmuje m.in. ustalenie, dwóch elementów

  • gdzie znajduje się źródło zasilania dla rurociągu,
  • jaki jest kierunek przepływu czynnika grzewczego (rura zasilająca lub powrotna)

Powyższe stanowią niezbędną bazę do ustalenia układu odniesienia dla instalacji alarmowej. Przyjęta konwencja prezentacji alarmu zakłada, że „patrzymy na przekrój rury mając za plecami źródło ciepła„. Brak informacji o położeniu źródła ciepła powodowałby niejednoznaczność i mogłoby skutkować nieprawidłowym, lustrzanym sposobem rysowania alarmu.

Aby ustalić początek rurociągu na schemacie inwentaryzacji geodezyjnej należy zaznaczyć pierwszą rurę w ścieżce (1) i użyć czerwnego przycisku z paska narzędzi (2). Prawidłowe zakończenie przypisania skutkuje m.in. pojawieniem się niebieskiej lub czerwonej strzałki w okolicy spawu (3). Strzałka oznacza kierunek przepływu czynnika grzewczego

Ustalanie położenia źródła zasilania

Operacja może też zakończyć się błędem. Jednym z nich może być przypadek, kiedy w jeden punkt reprezentującym spaw jest powiązany z więcej niż dwoma elementami. Jest to sytuacja błędna w sposób oczywisty – spaw łączy dokładnie 2 elementy. W takim przypadku pojawi się komuniakt błędu.

Błąd przypisania źródła ciepła

W takim przypadku problematyczny punkt zostanie także podświetlony na liście punktów (1). Możemy użyć przycisku (2) aby wycentrować rysunek 2D i 3D na wskazanym punkcie.

Podświetlony punkt na liście punktów

Przykładowy rysunek może wyglądać jak poniżej. Problematyczny punkt jest wskazany poprzez rysunek zielonej tycznki.

Problem na rysunku 3D

Na schemacie 2D może nie być od razu widoczne, co jest źródłem problemu.

Problem na schemacie 2D

Wymagane może być przeszukanie okolicy punu w powiększeniu. W przedstawionym przykładzie punkt 426 jes połączony z prawej strony z punktem 424 a dalej z 422. To połączenie jest reprezentowane przez kolano widoczne dokładnie na rysunku 3D.

Z lewej strony występuje błąd – punkt 426 jest połączony zarówno z 425 jak i 430. Bezpośrenie połączenie do pkt. 430 jest widoczne na powiększeniu.

Problem na schemacie 2D, powiększenie

Aby rozwiązać problem należy :

  • usunąć 73cm rurę między punktem 425 i 426 lub
  • kolano rozpięte między punktami 426 i 432 zastąpić kolanem rozpiętym pomiędzy punktami 425 i 432