POBIERZ PROGRAM

REGULAMIN  APLIKACJI MOBILNEJ PIPELINE DESIGNER

 

Dokument z dnia [27.12.2022]

 

§ 1

Definicje

 1. Aktualizacje – aktualizacje i wersje Aplikacji nowsze niż wersja udostępniona bezpośrednio po zawarciu Umowy, udostępniane Usługobiorcy.

 2. Aplikacja mobilna - oprogramowanie umożliwiające korzystanie za pomocą urządzeń mobilnych z wybranych funkcjonalności programu Pipeline Designer, wymagające instalacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika.

 3. Błąd – Błąd krytyczny lub Błąd zwykły.

 4. Błąd krytyczny – błąd Aplikacji powodujący całkowity brak możliwości korzystania z Aplikacji, powstały wskutek wyłącznej winy Usługodawcy.

 5. Błąd zwykły – błąd niebędący Błędem krytycznym, powodujący ograniczenia w korzystaniu z Aplikacji, w tym brak możliwości skorzystania z poszczególnych funkcji Aplikacji, powstały wskutek wyłącznej winy Usługodawcy.

 6. Cennik – dostępne w Serwisie zestawienie obejmujące informację o ofercie na świadczenia usług na korzystanie z aplikacji mobilnej Pipeline Designer, stanowiące integralną część Regulaminu.

 7. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 8. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której Usługobiorca świadczy usługi lub dla której wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej przez niego działalności zawodowej, w związku z Projektem.

 9. Konsument – osoba będąca konsumentem w myśl przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 10. Konto – indywidualne konto Usługobiorcy w ramach Aplikacji, stanowiące dedykowaną mu przestrzeń w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, do której Usługobiorca posiada dostęp za pośrednictwem adresu e-mail podanego Usługodawcy do celu rejestracji oraz nadanego przez Usługobiorcę hasła.

 11. Konto zależne – przydzielona danemu Użytkownikowi, innemu niż Usługobiorca przestrzeń w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, przypisana do Konta, dzięki której ten Użytkownik, identyfikowany za pomocą adresu e-mail oraz nadanego przez siebie hasła, może korzystać z poszczególnych funkcji dostępnych dla głównego Konta, do których uprawnienia przydzielił mu Usługobiorca.

 12. Market – serwis internetowy, z którego możliwe jest pobranie Aplikacji mobilnej. 

 13. Opłata abonamentowa –wskazana w cenniku kwota wynagrodzenia należnego Usługodawcy za korzystanie z Usług, na zasadach określonych w Regulaminie oraz Cenniku, której ostateczna wysokość jest uzależniona od wskazanej przez Usługobiorcę liczby dostępów do aplikacji mobilnej.

 14. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

 15. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Aplikacji mobilnej skierowany do Użytkowników,  dostępny w Aplikacji mobilnej i w Serwisie.

 16. Serwis serwis internetowy działający pod adresem https://www.pipelinedesigner.pl/, administrowany i obsługiwany przez Usługodawcę.

 17. Umowa – umowa na czas określony, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w ramach której Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy, na zasadach określonych w Regulaminie.

 18. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy odpłatnie - w ramach Umowy, obejmujące prowadzenie Konta, Konta zależnego, udostępnianie funkcji Aplikacji mobilnej w modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa), przy zachowaniu możliwości zapisu części danych w urządzeniach, nośnikach lub zasobach Usługobiorcy, w tym w wersji offline Aplikacji mobilnej,.

 19. Usługi serwisowe – Usługi, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegające na podejmowaniu działań zmierzających do usunięcia błędów w Aplikacji mobilnej, w tym w szczególności Błędów, a także na udostępnianiu Usługobiorcy Aktualizacji, wyłącznie w ramach Umowy i na zasadach wskazanych w Umowie.

 20. Usługobiorca – podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, niebędący Przedsiębiorcą uprzywilejowanym i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający lub zamierzający korzystać z Usług, w tym funkcjonalności Aplikacji na podstawie Umowy lub w ramach umowy o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego, na zasadach opisanych w Regulaminie.

 21. Usługodawca– Aldona Tabor, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tabor Aldona Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ALPEX” Aldona Tabor w oparciu o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: ul. Młodości, nr 23, 42-606 Tarnowskie Góry, NIP 6451562192, REGON 277850583, adres e-mail: info@pipelinedesigner.pl, będąca dostawcą Aplikacji.

 22. Użytkownik – Usługobiorca lub każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, współpracująca z Usługobiorcą w celu wspierania jego bieżącej działalności (w tym zwłaszcza na podstawie umów cywilnoprawnych) lub Klient, korzystająca z Aplikacji w ramach dostępu do Aplikacji i uprawnień nadanych przez Usługobiorcę.

 

§ 2

Informacje ogólne

 1. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

 2. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, w ramach  Aplikacji mobilnej na rzecz Usługobiorcy.

 3. Korzystanie z Aplikacji mobilnej jest możliwe, z tym zastrzeżeniem, że Aplikacja mobilna pełni względem Programu Pipeline Designer rolę pomocniczą, a w przypadku korzystania z Aplikacji mobilnej możliwy jest dostęp do wyłącznie wybranych funkcji programu Pipeline Designer.

 4. Każdorazowo korzystanie z Usług możliwe jest dla oznaczonej liczby Projektów i Użytkowników, która

 5. Łącznymi warunkami świadczenia Usług w ramach Aplikacji są:

  1. zapoznanie się oraz akceptacja postanowień Regulaminu przez Użytkownika,

  2. uzupełnienie i wysłanie Formularza rejestracyjnego przez Usługobiorcę i założenie Konta,

  3. posiadanie opłaconego Abonamentu przez Usługobiorcę albo aktywnej umowy o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego,

  4. dla Użytkowników innych niż Usługobiorca – przyznanie dostępu i uprawnienia do korzystania z Aplikacji przez Usługobiorcę oraz założenie Konta zależnego.

 6. Poprzez:

  1. uzupełnienie i wysłanie Formularza rejestracyjnego Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,

  2. pierwsze zalogowanie do Konta zależnego Użytkownik inny niż Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Usługobiorca odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, którym umożliwił korzystanie z Aplikacji i nadał uprawnienia, jak za własne działania lub zaniechania.

 1. Treść Regulaminu może zostać w każdym czasie nieodpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Użytkownika, w wersji elektronicznej, za pośrednictwem Serwisu.

 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące Aplikacji mają odpowiednie zastosowanie w stosunku do Aplikacji mobilnej, chyba że kwestie te dla Aplikacji mobilnej zostały uregulowane w Regulaminie odrębnie.

 3. Kontakt z Usługodawcą zapewniony jest pod następującymi adresami:

 1. adres pocztowy: Tabor Aldona Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ALPEX” Aldona Tabor, ul. Młodości, nr 23, 42-606 Tarnowskie Góry;

 2. adres e-mail: info@pipelinedesigner.pl.

 

§ 3

Korzystanie z Aplikacji

 1. Do korzystania z Aplikacji dostępnej w Serwisie niezbędne jest:

  1. urządzenie, w tym komputer stacjonarny lub laptop z dostępem do sieci Internet, aktualną wersją dowolnej przeglądarki internetowej z wyłączeniem przeglądarki Internet Explorer, zapewniającą prawidłową obsługę JavaScript i plików cookies oraz pobieranie i zapisywanie dokumentów w postaci elektronicznej,

  2. zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt a. powyżej system operacyjny Microsoft Windows 7 lub nowszy,

  3. posiadanie i dostęp do aktywnego konta poczty e-mail,

  4. do korzystania z funkcjonalności polegających na podpisywaniu określonych dokumentów - posiadanie aktywnego podpisu elektronicznego.

 2. Aplikacja mobilna jest przeznaczona dla urządzeń mobilnych z systemem:

  1. Android w wersji Android 8.0 lub nowszymi,

  2. IOS w wersji IOS 15.0 lub nowszymi.

 3. Aplikację mobilną można pobrać wyłącznie za pośrednictwem odpowiednich Marketów mianowicie:

 1. Google Play dla systemu Android,

 2. App Store dla systemu IOS.

 1. Aby skorzystać z Aplikacji w ramach Aplikacji mobilnej niezbędne jest:

 1. urządzenie mobilne, w tym smartfon lub tablet, z dostępem do sieci Internet,

 2. posiadanie i dostęp do aktywnego konta poczty e-mail,

 3. posiadanie właściwej, wskazanej w Markecie, ilości wolnego miejsca na urządzeniu, na którym ma zostać zainstalowana Aplikacja mobilna,

 4. pobranie Aplikacji mobilnej z właściwego Marketu wskazanego w ust. 3 powyżej oraz zainstalowanie jej na swoim urządzeniu,

 5. uruchomienie zainstalowanej Aplikacji mobilnej,

 6. dla Usługobiorców - uprzednia rejestracja w Aplikacji, która może nastąpić wyłącznie w ramach korzystania z Aplikacji poza Aplikacją mobilną i założenie Konta,

 7. dla Użytkowników innych niż Usługobiorca – przyznanie dostępu i uprawnienia do korzystania z Aplikacji lub Aplikacji mobilnej przez Usługobiorcę i założenie Konta zależnego,

 8. posiadanie przez Usługobiorcę opłaconego Abonamentu, umożliwiającego korzystanie z Aplikacji w ramach Aplikacji mobilnej.

 1. Koszty transmisji danych potrzebnych dla pobrania/korzystania z Aplikacji pokrywają Użytkownicy Aplikacji we własnym zakresie, według stawek właściwych dla ich operatora/dostawcy Internetu.

 2. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji lub Aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, w sposób niepowodujący zakłóceń ich funkcjonowania. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści bezprawnych lub treści, co do których wprowadzania Użytkownik nie jest uprawniony, a w szczególności treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.

 4. Usługobiorca w zależności od swojego wyboru korzysta z Aplikacji w ramach Dostępu bezpłatnego lub Abonamentu.

 5. Usługobiorca jest uprawniony do skorzystania z Dostępu bezpłatnego wyłącznie jeden raz.

 6. Zmiana sposobu korzystania z Dostępu bezpłatnego na korzystanie w ramach Abonamentu jest możliwa w każdym momencie korzystania z Aplikacji.

 7. W ramach Dostępu bezpłatnego Usługobiorca otrzymuje dostęp do wybranych funkcjonalności Aplikacji przez czas oznaczony, wynoszący - w braku odmiennych ustaleń Usługodawcy i Usługobiorcy, dokonanych w formie co najmniej dokumentowej, za pośrednictwem korespondencji e-mail, pod rygorem nieważności  - 30 dni, począwszy od daty rejestracji Usługobiorcy w Aplikacji.

 8. W momencie uruchomienia Aplikacji po raz pierwszy, z pominięciem zakupu Abonamentu, następuje zawarcie, na czas oznaczony, o którym mowa w ust. 11 powyżej, umowy o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą. Po ustaniu umowy o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego, wskutek upływu okresu, na który została zawarta:

  1. dostęp do Konta, powiązanego z tą umową jak i podgląd danych, które zostały zapisane w Koncie w trakcie trwania umowy, w tym Projektu jest nadal możliwy,

  2. dalsze korzystanie z Usług w pozostałym, nieopisanym w pkt a. powyżej zakresie, w tym edycja danych, wprowadzanie nowych danych, podpisywanie dokumentów, tworzenie Projektów lub Kont zależnych jest niemożliwe, z zastrzeżeniem przypadku zawarcia przez Usługobiorcę po ustaniu umowy o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego Umowy i opłacenia Abonamentu, na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 9. Usługobiorca może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego usuwając Konto. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego.

 10. Usługobiorca korzystający z Aplikacji w ramach Abonamentu i w zakresie określonym w Abonamencie może zadecydować o przyznaniu swoim pracownikom lub innym osobom, współpracującym z nim w celu wspierania jego bieżącej działalności (w tym zwłaszcza na podstawie umów cywilnoprawnych) lub Klientom, uprawnień do korzystania i dostępu do Aplikacji, którzy w chwili przyznania takich uprawnień, zyskują status Użytkowników.

 11. Każdy Użytkownik niebędący Usługobiorcą korzysta z Aplikacji za pośrednictwem swojego Konta zależnego.

 12. Przyznanie podmiotom, o których mowa w ust. 15 powyżej uprawnień do korzystania i dostępu do Aplikacji i określenie zakresu tych uprawnień następuje poprzez skorzystanie z Usługobiorcę  z odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji, z poziomu Konta głównego. Usługobiorca może w każdej chwili zdecydować o usunięciu danego Konta zależnego lub o ograniczeniu uprawnień nadanych przez niego Użytkownikowi, korzystając z odpowiedniej funkcji dostępnej w Koncie głównym.

 13. Konto zależne jest powiązane z Kontem, co oznacza przede wszystkim, że blokada lub ograniczenie dostępu do Konta skutkować będzie jednoczesną blokadą lub ograniczeniem dostępu do Kont zależnych, a wraz z usunięciem Konta następuje usunięcie Kont zależnych.

 

§ 4

Rejestracja w Aplikacji

 1. W celu skorzystania z Aplikacji przez:

  1. Usługobiorcę - konieczne jest zarejestrowanie się w Aplikacji, które następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego, w drodze założenia Konta,

  2. Użytkownika innego niż Usługobiorca – konieczne jest przyznanie takiemu podmiotowi uprawnień korzystania i dostępu do Aplikacji przez uprawnionego do tego Usługobiorcę i założenie Konta zależnego.

 2. Proces składania zamówienia na Usługi przez Usługobiorcę rozpoczyna się z momentem przejścia przez Usługobiorcę do Formularza rejestracyjnego, a kończy się wraz z momentem łącznego wykonania następujących czynności:

  1. przesłaniem  Usługodawcy Formularza rejestracyjnego,

  2. w zależności od wyboru Usługobiorcy odpowiednio:

   1. uiszczeniem należnej Opłaty abonamentowej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Usługodawcę faktury proforma i jej zaksięgowaniem na rachunku bankowym Usługodawcy albo

   2. wyborem opcji zawarcia umowy o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego, pod warunkiem, że Usługobiorcy przysługuje prawo skorzystania z tego Dostępu bezpłatnego, zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu.

 3. Wraz z zakończeniem procesu składania zamówienia na Usługi pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą zostaje zawarta odpowiednio:

  1. w przypadku uiszczenia Opłaty abonamentowej i jej zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy – Umowa i zostaje przyznany Usługobiorcy dostęp do Usług stosownie do wybranego Abonamentu albo

  2. w przypadku wyboru opcji zawarcia umowy o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego, pod warunkiem, że Usługobiorcy przysługuje prawo skorzystania z tego Dostępu bezpłatnego, zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu – umowa o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego i zostaje przyznany Usługobiorcy dostęp do Usług w ramach Dostępu bezpłatnego.

 4. W Formularzu rejestracyjnym należy podać informacje zgodnie z wytycznymi dostępnymi w ramach tego Formularza rejestracyjnego i przesłać je Usługodawcy za pośrednictwem odpowiedniej funkcji w Aplikacji.

 5. Osoba zamieszczająca dane w Aplikacji, również podczas rejestracji, oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i jest zobowiązana do aktualizacji tych danych w przypadku ich zmiany. Aktualizacja danych może objąć także zmianę adresu e-mail lub innych danych przypisanych do Konta lub Konta zależnego, bez utraty wprowadzonych danych – w tym celu Usługobiorca powinien skorzystać z odpowiedniej opcji w Koncie głównym.

 6. Na podany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie przesłana liczba kodów aktywacyjnych, odpowiadająca liczbie Projektów i Użytkowników:

 1. wskazanych w Regulaminie dla Dostępu bezpłatnego – w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Aplikacji w ramach Dostępu bezpłatnego albo

 2. wskazanych przez Usługobiorcę w toku rejestracji w Aplikacji i wyboru Abonamentu – w przypadku korzystania z Aplikacji w ramach Umowy,

w celu potwierdzenia autentyczności wprowadzonych danych i uzyskania dostępu do funkcjonalności Aplikacji dla poszczególnych Projektów i Użytkowników. W przypadku korzystania z Aplikacji w ramach Umowy i Abonamentu kod lub kody aktywacyjne zostaną przesłane po zaksięgowaniu Opłaty abonamentowej za ten Abonament na rachunku bankowym Usługodawcy.

 

§ 5

Funkcje Aplikacji

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi, które w zależności od zawartej na podstawie Regulaminu umowy mogą obejmować prowadzenie Konta, Konta zależnego i udostępnianie funkcji Aplikacji lub Aplikacji mobilnej, dla określonej liczby Projektów i Użytkowników oraz Usługi serwisowe.

 2. W ramach Aplikacji dostępnej w Serwisie Użytkownik może korzystać - pod warunkiem posiadania odpowiedniego zakresu uprawnień, w przypadku Użytkowników innych niż Usługobiorca - z takich funkcji jak m.in. projektowanie sieci ciepłowniczych, w tym:

 1. tworzenie rysunków projektowych, dokumentacji projektowej, budowlanej i powykonawczej dla sieci ciepłowniczych,

 2. możliwość wskazania, doboru i obliczenia ilości materiałów potrzebnych do budowy cieci ciepłowniczej, a także wybranych parametrów projektowanej sieci ciepłowniczej,

 3. tworzenie planu instalacji alarmowej dla sieci ciepłowniczej i dostosowanie (w tym edycję) połączeń instalacji alarmowej,

 4. umiejscowienie sieci ciepłowniczej na mapie rzeczywistej i tworzenie trasy sieci ciepłowniczej w modelu 3D,

 5. tworzenie i edycja kart charakterystyk dla sieci ciepłowniczych i dokumentacji odbiorczej (protokołów) sieci ciepłowniczych, w tym zatwierdzanie i podpisywanie dokumentacji odbiorczej podpisem elektronicznym przez Użytkowników,

 6. monitoring postępów etapu projektowania, budowy i odbioru sieci ciepłowniczych,

 7. przechowywanie stworzonych w ramach korzystania z Aplikacji dokumentów,

 8. tworzenie zespołów Użytkowników związanych z projektowaną siecią ciepłowniczą.

 1. W ramach Aplikacji mobilnej Użytkownik może korzystać - pod warunkiem posiadania odpowiedniego zakresu uprawnień - z takich funkcji jak zapis wybranych parametrów projektowanej sieci ciepłowniczej.

 1. Szczegółowe informacje na temat funkcji Aplikacji można uzyskać kontaktując się z Usługodawcą w drodze wiadomości e-mail na adres: info@pipelinedesigner.pl.

 

§ 6

Płatności i rozliczenia

 1. Świadczenie Usług w ramach Umowy i Abonamentu jest warunkowane wcześniejszym (z góry) uiszczeniem za nie odpowiedniej Opłaty abonamentowej, w wysokości określonej w obowiązującym Cenniku i uzależnionej od wybranego przez Usługobiorcę Abonamentu, a także wskazanej przez Usługobiorcę liczby Projektów i Użytkowników.

 2.  Po upływie okresu abonamentowego, za który została uiszczona Opłata abonamentowa:

  1. dostęp do Konta lub Konta zależnego, powiązanego z tą Umową jak i podgląd danych, które zostały zapisane w Koncie lub Koncie zależnym w trakcie trwania Umowy, w tym Projektów, jest nadal możliwy,

  2. dalsze korzystanie z Usług w pozostałym, nieopisanym w pkt a. powyżej zakresie, w tym edycja danych, wprowadzanie nowych danych, podpisywanie dokumentów, tworzenie Projektów lub Kont zależnych jest niemożliwe, z zastrzeżeniem przypadku opłacenia kolejnego Abonamentu, na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Nieuiszczenie Opłaty abonamentowej za następny okres abonamentowy powoduje, że świadczenie Usług innych niż wskazane w pkt a. powyżej, po upływie okresu abonamentowego, za który została uiszczona Opłata abonamentowa, zostanie wstrzymane.

 1. W celu zapewnienia Usługobiorcy możliwości korzystania z Aplikacji po upływie okresu abonamentowego, za który została uiszczona Opłata abonamentowa konieczne jest uiszczenie kolejnej Opłaty abonamentowej, za kolejny okres abonamentowy. W tym celu Usługobiorca:

  1. skontaktuje się z Usługodawcą w drodze wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany w § 2 ust. 9 Regulaminu, wskazując na wolę uzyskania stosownej oferty Usługodawcy, która zostanie przesłana Usługobiorcy wraz z fakturą proforma z tytułu Opłaty abonamentowej, albo

  2. skorzysta z odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji, generując fakturę proforma z tytułu Opłaty abonamentowej.

 2. W trakcie trwania Umowy i Abonamentu Usługobiorca jest uprawniony do odpłatnego zwiększenia liczby Projektów lub Użytkowników względem liczby wynikającej z Abonamentu, wybranego przez Usługobiorcę podczas rejestracji w Aplikacji, zwanego dalej w niniejszym postanowieniu „Dostępem rozszerzonym”. W tym celu Usługobiorca:

  1. skontaktuje się z Usługodawcą w drodze wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany w § 2 ust. 9 Regulaminu, wskazując na wolę uzyskania stosownej oferty Usługodawcy, która zostanie przesłana Usługobiorcy wraz z fakturą proforma z tytułu wynagrodzenia za Dostęp rozszerzony, albo

  2. skorzysta z odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji, generując fakturę proforma z tytułu wynagrodzenia za Dostęp rozszerzony.

Skorzystanie z jednej ze wskazanych powyżej opcji - a w przypadku opcji wskazanej w pkt a. powyżej dodatkowo akceptacja oferty Usługodawcy przez Usługobiorcę - powoduje zawarcie aneksu do Umowy pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą, w zakresie obejmującym Dostęp rozszerzony, z zastrzeżeniem zdania następnego. Aneks do Umowy wchodzi w życie pod warunkiem uiszczenia wynagrodzenia za Dostęp rozszerzony przez Usługobiorcę (warunek zawieszający), w terminie wskazanym w fakturze proforma.

 1. Przyjmuje się następujące zasady dotyczące korzystania z Aplikacji w ramach Dostępu rozszerzonego:

  1. w braku wskazania w ofercie, o której mowa w ust. 4 pkt a. powyżej okresu korzystania z Dostępu rozszerzonego przyjmuje się, że wynagrodzenie za Dostęp rozszerzony obejmuje okres do końca opłaconego Abonamentu, posiadanego przez Usługobiorcę,

  2. akceptacja oferty Usługodawcy, o której mowa w ust. 4 pkt a. powyżej przez Usługobiorcę nie wymaga szczególnej formy, a w przypadku uiszczenia wynagrodzenia za Dostęp rozszerzony przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował ofertę,

  3. korzystanie z Aplikacji w ramach Dostępu rozszerzonego odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie dla korzystania z Aplikacji w ramach Umowy,

  4. kod lub kody aktywacyjne zostaną przesłane po zaksięgowaniu wynagrodzenia za Dostęp rozszerzony na rachunku bankowym Usługodawcy.

 2. Usługobiorca może dokonywać Opłat abonamentowych lub wynagrodzenia za Dostęp rozszerzony na rzecz Usługodawcy wyłącznie za pomocą metody płatności w postaci przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy.

    1. Usługobiorca, korzystając z Usług w ramach Abonamentu lub Dostępu rozszerzonego, akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Usługodawcę. Faktury elektroniczne będą przesyłane Usługobiorcy na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w Formularzu rejestracyjnym, a także będą dostępne w Koncie Usługobiorcy. Usługobiorca ma prawo wycofać swoją akceptację.

 3. Opłaty abonamentowe wskazane w Cenniku są podane są w złotych polskich, w kwocie netto oraz w kwocie brutto, uwzględniającej podatek od towarów i usług.

 

§ 7
Usługi serwisowe i przerwy techniczne

 1. Usługodawca zobowiązuje się w ramach Umowy do świadczenia Usług serwisowych, w tym do podejmowania działań zmierzających do usuwania prawidłowo zgłoszonych Błędów powstałych w Aplikacji lub Aplikacji mobilnej.

 2. Usługodawca podejmie działania zmierzające do usunięcia Błędów w następujących terminach:

  1. dla Błędów krytycznych – w terminie 24 godzin od otrzymania zgłoszenia Usługobiorcy przez Usługodawcę;

  2. dla Błędów zwykłych – w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia Usługobiorcy przez Usługodawcę.

 3. Działania zmierzające do usuwania Błędów podejmowane są w ramach Usług serwisowych.

 4. W  przypadku błędów spowodowanych innymi okolicznościami niż wyłączna wina Usługodawcy w tym działaniami Użytkownika lub zgłoszeń Usługobiorcy niebędących faktycznymi błędami (false positive), Usługodawca jest uprawniony lecz nie zobowiązany do podejmowania działań zmierzających do ich usunięcia, a w przypadku podjęcia takich działań, jest uprawniony do obciążenia Usługobiorcy kosztami podjętych działań – według stawki godzinowej wynoszącej 50,00 euro, rozliczanych w okresach rozliczeniowych stanowiących miesiąc kalendarzowy, z terminem zapłaty wynoszącym 7 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Usługodawcę. Błędy, o których mowa w zdaniu poprzednim, usuwane będą w terminie uzgodnionym przez Usługodawcę i Usługobiorcę.

 5. Zgłoszenia błędów mogą być dokonywane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanych na adres: info@pipelinedesigner.pl.

 6. Zgłoszenia błędów przyjmowane są wyłącznie w Dni robocze, co oznacza w szczególności, że zgłoszenia otrzymane przez Usługodawcę poza Dniami roboczymi traktowane są jako otrzymane kolejnego Dnia roboczego.

 7. Zgłoszenie błędu powinno zawierać jego szczegółowy opis, umożliwiający właściwą kwalifikację rodzaju błędu i podjęcie właściwych działań przez Usługodawcę.

 8. Usługodawca jest uprawniony do przedłużenia terminów wskazanych w niniejszym paragrafie w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej lub innych zdarzeń niezawinionych przez Usługodawcę lub niedostarczenia przez Usługobiorcę wystarczających informacji niezbędnych do zidentyfikowania błędu. 

 9. W czasie trwania Umowy Usługodawca udostępnia Usługobiorcy najbardziej aktualną wersję Aplikacji lub Aplikacji mobilnej, w tym przekazując Usługobiorcy Aktualizacje.

 10. Jednocześnie z przekazaniem Usługobiorcy Aktualizacji, Usługodawca udzieli Usługobiorcy uprawnień do tych Aktualizacji, na zasadach określonych w Regulaminie.

 11. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie Serwisu, Aplikacji oraz Aplikacji mobilnej. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, Aplikacji oraz Aplikacji mobilnej, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy możliwe jest wystąpienie błędów lub awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających funkcjonowanie Serwisu, Aplikacji lub Aplikacji mobilnej. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

 12. Poza przerwami spowodowanymi błędami lub awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu, Aplikacji lub Aplikacji mobilnej oraz ich zabezpieczenie przed błędami lub awariami technicznymi, a także prace naprawcze lub konserwacyjne, w szczególności w celach aktualizacji lub rozbudowy Serwisu, Aplikacji lub Aplikacji mobilnej.

 13. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe, jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę.

 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dalszego, dowolnego rozwoju lub modyfikacji działania Aplikacji lub Usług, w dowolnym momencie. O wprowadzeniu takich zmian Usługodawca w miarę możliwości będzie informował Usługobiorcę poprzez komunikaty wyświetlane w koncie Usługobiorcy

 

§ 8

Reklamacje

    1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, Aplikacji lub Aplikacji mobilnej i zawartych w oparciu o Regulamin umów mogą być składane przez Usługobiorcę drogą elektroniczną, za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mail: info@pipelinedesigner.pl.

    2. Reklamacja powinna zawierać́ dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię̨ i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również̇ wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść́ żądania.

    3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest za pomocą̨ wiadomości e-mail, na adres e-mail podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

    4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 9

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca – jako właściciel i administrator Serwisu, Aplikacji oraz Aplikacji mobilnej, świadczący usługi drogą elektroniczną w oparciu o Regulamin.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w charakterze administratora – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Serwisie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 3. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy przez Usługodawcę, podanych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Aplikacji, jest świadczenie Usług w ramach Aplikacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

  1. umowa lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. realizacja nałożonych na Usługodawcę obowiązków prawnych (rachunkowość, prowadzenie rozliczeń księgowych związanych z Umową lub umową o świadczenie usług w ramach Dostępu bezpłatnego) (art. 6 ust. 1 lit c. RODO);

  3. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 4. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia odpowiednio Umowy lub umowy o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego z Usługodawcą. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie odpowiednio tej Umowy lub umowy o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego.

 5. Przetwarzając dane Usługobiorcy, Usługodawca stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym od momentu logowania w Aplikacji stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 6. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane, w zależności od tego co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej, do momentu, w którym:

  1. przestanie obowiązywać odpowiednio Umowa lub umowa o świadczenie usług w ramach Dostępu bezpłatnego;

  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z odpowiednio Umową lub umową o świadczenie usług w ramach Dostępu bezpłatnego;

  3. na Usługodawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny zobowiązujący go do przetwarzania danych Usługobiorcy;

  4. zostanie wniesiony skuteczny sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy.

 7. Usługobiorca ma prawo żądania:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii swoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

  2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),

  3. usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),

  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

  5. przeniesienia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),

a także:

  1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę (art. 21 ust. 1 RODO).

 1. W celu realizacji powyższych uprawnień można wysłać wiadomość na adres e-mail: info@pipelinedesigner.pl.

 2. W przypadku, gdyby Usługobiorca uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Korzystanie z Aplikacji, Aplikacji mobilnej lub Usług może się wiązać z koniecznością powierzenia Usługodawcy przez Usługobiorcę danych osobowych w stosunku do których Usługobiorca jest administratorem danych osobowych.

 4. W przypadku, gdy Usługodawca przetwarza w ramach Usług dane osobowe osób innych niż sam Usługobiorca (w tym zwłaszcza Użytkowników), Usługobiorca powierza Usługodawcy ich przetwarzanie na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

§ 10

Zastrzeżenia

 1. Aplikacja i Aplikacja mobilna oraz jej funkcjonalności pełnią funkcję pomocniczą w działalności Usługobiorcy i nie zapewniają i nie stanowią gwarancji zgodności, poprawności, prawidłowości i kompletności działań i postępowania Usługobiorcy lub Użytkowników z przepisami prawa lub sztuki budowlanej lub obowiązującymi Użytkowników regulacjami wewnętrznymi.

 2. Wszelkie dane wprowadzone do Aplikacji w ramach korzystania z Usług przez Usługobiorcę lub Użytkowników, którym umożliwił on dostęp do Aplikacji stanowią własność Usługobiorcy, który wprowadził takie dane lub który umożliwił dostęp do Aplikacji Użytkownikom, którzy wprowadzili takie dane, a co za tym idzie Usługobiorca ponosi za te dane pełną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych wprowadzanych przez Usługobiorcę lub Użytkowników, którym umożliwił on dostęp do Aplikacji, w ramach korzystania z Usług.

 3. Względem Usługobiorców wszelka odpowiedzialność Usługodawcy, w granicach dopuszczonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, jest wyłączona. Usługodawca, w granicach dopuszczonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Usługobiorców korzyści.

 4. Usługodawca, w granicach określonych w ust. 3 powyżej, w szczególności nie odpowiada za:

  1. działania osób trzecich – w tym także skutki działania hakerów, wirusów komputerowych czy złośliwego oprogramowania;

  2. skutki korzystania z Aplikacji i Aplikacji mobilnej przez Użytkowników w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub wykraczający poza przewidziane w nim funkcje, w szczególności niezastosowania się do wytycznych oraz wskazówek zamieszczonych w Aplikacji, Aplikacji mobilnej lub Regulaminie;

  3. skutki użycia materiałów lub informacji udostępnionych przez Użytkowników;

  4. funkcjonowanie środowiska teleinformatycznego Użytkowników;

  5. skutki ujawnienia przez Użytkowników danych dostępowych do Konta lub Konta zależnego;

  6. szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w § 7 Regulaminu;

  7. skutki działania siły wyższej.

 5. Użytkownicy zobowiązani są do nieujawniania innym osobom nieuprawnionym swoich danych dostępowych oraz nieudostępniania Konta lub Konta zależnego nieupoważnionym osobom trzecim.

 6. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość oraz zgodność z prawem treści generowanych przez siebie za pośrednictwem Aplikacji lub Aplikacji mobilnej.         

 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowane przez siebie w ramach Aplikacji lub Aplikacji mobilnej działania lub zaniechania związane z korzystaniem z ich funkcji.

 8. Wszelkie roszczenia co do należytego wykonywania Usługi przez Usługodawcę Usługobiorca będzie kierować do Usługodawcy.

 9. Usługodawca może odmówić założenia Konta lub Konta zależnego lub rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym Umowę lub umowę o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego w przypadku, w którym Użytkownik narusza lub naruszył podczas poprzedniego korzystania z Usług postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego.

 10. Usługodawca komunikuje się z Użytkownikiem w języku polskim.

 11. Umowy zawierane z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

 

§ 11

Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu, Aplikacji i Aplikacji mobilnej jako całości jak i ich poszczególnych elementów, należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną przepisów powszechnie obowiązującego prawa, obejmującą przedmioty tych praw we wszystkich ich formach wyrażenia.

 2. Usługobiorca w związku z zawarciem Umowy, umowy o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego lub Użytkownik w związku korzystaniem z Usług, Aplikacji lub Aplikacji mobilnej nie otrzymuje żadnych praw autorskich ani innego rodzaju praw własności intelektualnej.

 3. Udzielone na podstawie Umowy lub umowy o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego prawo korzystania z Aplikacji, Aplikacji mobilnej i Usług w szczególności nie uprawnia Użytkowników do:

  1. kopiowania Serwisu, Aplikacji, Aplikacji mobilnej lub ich elementów, za wyjątkiem przypadków dozwolonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub wynikających z normalnego korzystania z funkcjonalności Aplikacji, Aplikacji mobilnej lub Usług;

  2. modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania lub dekompilowania, dezasemblowania lub prób ustalenia kodu źródłowego w jakikolwiek inny sposób, za wyjątkiem przypadków dozwolonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;

  3. modyfikowania oprogramowania komputerowego, składającego się na rozwiązania tworzące Aplikację lub Aplikację mobilną;

  4. rozpowszechniania lub udostępniania oferowanych w Aplikacji (w tym w Aplikacji mobilnej) rozwiązań na rzecz osób trzecich lub  udzielania takim osobom prawa korzystania z Aplikacji, Aplikacji mobilnej lub Usług, bez względu na podstawę prawną, zarówno w całości jak i w części, w tym sprzedaży, dzierżawy, najmu, użyczenia i innych czynności (z wyłączeniem udostępniania przez Usługobiorcę możliwości korzystania z Aplikacji, w tym Aplikacji mobilnej innym niż Usługobiorca Użytkownikom, wskazanym w Regulaminie).

 4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 3 powyżej przez Usługobiorcę, zapłaci on na pierwsze wezwanie Usługodawcy karę umowną w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, za szkodę przewyższającą wartość zastrzeżonej kary umownej.

 

§ 12

Obowiązywanie Umowy i zmiany Regulaminu

 1. Umowa na świadczenie Usług w ramach Abonamentu zostaje zawarta na czas oznaczony, stanowiący okres abonamentowy wskazany w Cenniku, przypisany do danej Opłaty abonamentowej, uiszczonej przez Usługobiorcę.

 2. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę bez podawania przyczyny, w każdym czasie, ze skutkiem na koniec okresu abonamentowego – poprzez usunięcie Konta za pomocą wybrania odpowiedniej opcji w Aplikacji, co nie ma wpływu na Opłatę abonamentową, która już została uiszczona za Abonament,  w trakcie którego nastąpiło wypowiedzenie Umowy i nie stanowi podstawy jej zwrotu w całości lub w części, także w przypadku całkowitego zaprzestania korzystania z Usług przez Usługobiorcę.      

 3. Regulamin oraz Cennik mogą ulec zmianie.

 4. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn, wskazanych w kolejnym ustępie, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Usługobiorcy o planowanych zmianach, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do Konta, co najmniej na 14 dni przed planowaną zmianą.

 5. Za ważne przyczyny zmiany Regulaminu uznaje się:

  1. dostosowanie Usług do przepisów prawa mających na nie wpływ;

  2. zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publicznoprawnym, mających wpływ na świadczenie Usług;

  3. rozbudowę, zmianę lub poprawę funkcjonalności Usług lub działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności Usług lub Aplikacji, Aplikacji mobilnej, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną;

  4. poprawę bezpieczeństwa świadczonych Usług, Aplikacji lub Aplikacji mobilnej;

  5. zalecenia, wytyczne, komunikaty, wskazówki i tym podobne dokumenty pochodzące od organów administracji publicznej, mające wpływ na świadczenie Usług;

  6. zmianę kosztów Usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia Usług,

  7. zmianę warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

  8. konieczność́ usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, w przypadku ich wystąpienia w Regulaminie;

  9. zmianę danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie.

 6. Usługobiorca przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu ma prawo wypowiedzieć odpowiednio Umowę lub umowę o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie przez Usługobiorcę sprzeciwu względem zmian Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wypowiedzenia Umowy uiszczona Opłata abonamentowa za trwający Abonament nie zostaje zwrócona.

 7. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy lub umowy o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego w terminie, o którym mowa w ust. 6 przyjmuje się, że Usługobiorca akceptuje zmiany i obowiązuje go nowa wersja Regulaminu.

 8. Wypowiedzenie Umowy lub umowy o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 6 powinno zostać skierowane w formie dokumentowej, na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 9 Regulaminu.

 9. Treść zmienionego Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w treści komunikatu o zmianie Regulaminu.

 10. W przypadku zmiany Cennika nowy Cennik nie znajduje zastosowania dla już zawartych Umów i trwających Abonamentów - do końca tego okresu abonamentowego, za który Opłata abonamentowa została uiszczona przed zmianą Cennika.

 11. O ile nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – Usługodawca może wypowiedzieć Umowę lub umowę o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego w każdym czasie, z dochowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

 12. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu, Usługodawca może czasowo ograniczyć Usługobiorcy możliwość korzystania z Aplikacji lub Aplikacji mobilnej w szczególności funkcji związanych z Kontem lub Kontem zależnym oraz wezwać Usługobiorcę do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni pod rygorem rozwiązania odpowiednio Umowy lub umowy o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego, bez wypowiedzenia. W przypadku usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, Usługodawca zniesie ograniczenia dotyczące funkcji, o których mowa w zdaniu poprzednim.

 13. W przypadku ponownego naruszenia postanowień Regulaminu lub nieusunięcia naruszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, Usługodawca może rozwiązać odpowiednio Umowę lub umowy o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego ze skutkiem natychmiastowym.

 14. Rozwiązanie Umowy lub umowy o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego jest równoznaczne z usunięciem Konta głównego i przypisanych do niego Kont zależnych.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

 2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 3. Prawem właściwym w sprawach związanych z Umową lub umową o świadczenie Usług w ramach Dostępu bezpłatnego, Aplikacją, Aplikacją mobilną, w stosunkach między Usługodawcą a Usługobiorcą są powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej  Polskiej przepisy prawa.

 4. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.


 

.

 

Twoje Konto

Obsługa klienta

Informacje

Twoje dane 

Załóż konto 

Zaloguj się 

 

Do stworzenia strony wykorzystano kreator stron www WebWave.