POBIERZ PROGRAM

Umowa licencyjna na korzystanie z programu Pipeline Designer 

 

 

Dokument z dnia 9.12.2022

 

§ 1

Definicje

 

 1. Abonament - wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu odpowiednio pozostawania w gotowości do realizacji Usług lub ich świadczenia w Okresie abonamentowym, rozliczane z góry. Abonament uprawnia Usługobiorcę do:

 1. udzielenia uprawnień korzystania z Aplikacji takiej liczby Użytkowników oraz

 2. instalacji jednej kopii Aplikacji na takiej liczbie Urządzeń,

jakie zostały wskazane w zaakceptowanej przez Usługobiorcę Ofercie.

 1. Aktualizacje – aktualizacje i wersje Aplikacji nowsze niż wersja udostępniona bezpośrednio po zawarciu Umowy, udostępniane Usługobiorcy w ramach Usług serwisowych.

 2. Aplikacja - oprogramowanie pod nazwą „Pipeline Designer”, będące własnością Usługodawcy, wymagające instalacji na Urządzeniu, umożliwiające Użytkownikom m.in. projektowanie sieci ciepłowniczych w tym tworzenie rysunków projektowych, dokumentacji projektowej, budowlanej, odbiorczej (protokoły odbioru) i powykonawczej sieci ciepłowniczej, możliwość doboru i obliczenia ilości materiałów potrzebnych do budowy sieci ciepłowniczej, a także obliczenia wybranych parametrów projektowanej sieci ciepłowniczej lub wszelkie inne niż oprogramowanie dane cyfrowe oferowane przez Usługodawcę na podstawie Umowy, w postaci cyfrowej lub na trwałych nośnikach, w tym treści nabywane w ramach tego oprogramowania, rozszerzenia i rozwinięcia oprogramowania, poprawki. Więcej informacji o Aplikacji można uzyskać kontaktując się z Usługodawcą w drodze wiadomości elektronicznej, kierowanej na adres: info@pipelinedesigner.pl

 3. Błąd – Błąd krytyczny lub Błąd zwykły.

 4. Błąd krytyczny – błąd Aplikacji powodujący całkowity brak możliwości korzystania z Aplikacji, powstały wskutek wyłącznej winy Usługodawcy.

 5. Błąd zwykły – błąd niebędący Błędem krytycznym, powodujący ograniczenia w korzystaniu z Aplikacji, w tym brak możliwości skorzystania z poszczególnych funkcji Aplikacji, powstały wskutek wyłącznej winy Usługodawcy.

 6. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 7. Formularz rejestracyjny – dostępny w Aplikacji formularz, umożliwiający po jego wypełnieniu założenie Konta lub Konta zależnego i uzyskanie do niego dostępu.

 8. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której Usługobiorca świadczy usługi lub dla której wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej przez niego działalności zawodowej.

 9. Klucz produktu – ciąg znaków dostarczony Usługobiorcy przez Usługodawcę w wiadomości e-mail, po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu kwoty należnego Abonamentu na rachunku bankowym Usługodawcy, umożliwiający Usługobiorcy instalację i uruchomienie Aplikacji. Jeden Klucz produktu umożliwia jednokrotną instalację Aplikacji na jednym Urządzeniu.

 10. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 11. Konto – indywidualne konto Usługobiorcy w ramach Aplikacji, stanowiące dedykowaną mu przestrzeń, do której Usługobiorca posiada dostęp za pośrednictwem adresu e-mail podanego w ramach rejestracji oraz nadanego przez Usługobiorcę hasła.

 12. Konto zależne – przydzielona danemu Użytkownikowi, innemu niż Usługobiorca, przestrzeń przypisana do Konta, dzięki której ten Użytkownik, identyfikowany za pomocą adresu e-mail oraz nadanego hasła, może po jego rejestracji korzystać z poszczególnych funkcji Aplikacji dostępnych dla głównego Konta, do których uprawnienia przydzielił mu Usługobiorca.

 13. Licencja - udzielona Usługobiorcy przez Usługodawcę w ramach Usług odpłatna licencja uprawniająca Usługobiorcę do korzystania z Aplikacji na zasadach określonych w niniejszej Umowie, w Okresie abonamentowym.

 14. Oferta – oferta Usługodawcy zawarcia Umowy i świadczenia Usług, której integralną częścią jest Regulamin, przesłana Usługobiorcy w drodze wiadomości elektronicznej w odpowiedzi na przesłane Usługodawcy zapytanie ofertowe. Ważność Oferty wynosi 7 dni od daty jej wysłania Usługobiorcy. Oferta zawierać będzie co najmniej określenie zasad udzielenia Licencji, w zakresie obejmującym liczbę Urządzeń, na których Aplikacja może zostać zainstalowana i liczbę Użytkowników uprawnionych do korzystania z Aplikacji oraz wysokość Abonamentu.

 15. Okres abonamentowy – okres, na jaki została zawarta Umowa, wynoszący w braku odmiennych ustaleń wskazanych w zaakceptowanej przez Usługobiorcę Ofercie, 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

 16. Prawo autorskie - ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 17. Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

 18. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny w Serwisie i Aplikacji.

 19. Strony – Usługobiorca i Usługodawca.

 20. Umowa – umowa zawarta przez Strony w wyniku zaakceptowania przez Usługobiorcę Oferty Usługodawcy, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, pod warunkiem (warunek zawieszający) terminowej zapłaty Abonamentu przez Usługobiorcę.

 21. Usługobiorca – podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego, niebędący Przedsiębiorcą uprzywilejowanym i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający lub zamierzający korzystać z Usług, w tym funkcjonalności Aplikacji na podstawie Umowy, na zasadach opisanych w Umowie i  Regulaminie.

 22. UsługodawcaAldona Tabor, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tabor Aldona Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ALPEX” Aldona Tabor w oparciu o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: ul. Młodości, nr 23, 42-606 Tarnowskie Góry, NIP 6451562192, REGON 277850583, adres e-mail: info@pipelinedesigner.pl, będąca dostawcą Aplikacji.

 23. Urządzenie -urządzenie typu laptop lub komputer stacjonarny, spełniające wymagania techniczne określone w Regulaminie, na którym może zostać zainstalowana Aplikacja, w celu korzystania z niej przez Usługobiorcę lub innych niż Usługobiorca Użytkowników.

 24. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w ramach Umowy, obejmujące w szczególności udzielenie licencji na korzystanie z Aplikacji i tym samym udostępnianie funkcji Aplikacji Usługobiorcy, a także świadczenie Usług serwisowych w rozumieniu i na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 25. Usługi serwisowe – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegające na podejmowaniu działań zmierzających do usunięcia błędów w Aplikacji, a także na udostępnianiu Usługobiorcy Aktualizacji, na zasadach wskazanych w Umowie.

 26. Użytkownik - Usługobiorca lub każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, współpracująca z Usługobiorcą w celu wspierania jego bieżącej działalności (w tym zwłaszcza na podstawie umów cywilnoprawnych) lub Klient, korzystająca z Aplikacji w ramach dostępu do Aplikacji i uprawnień nadanych przez Usługobiorcę.

 

§ 2

Informacje ogólne i zawarcie Umowy

 

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie oraz Aplikacji i może zostać w dowolny sposób utrwalona przez Użytkownika.

 2. W celi zawarcia Umowy podmiot zainteresowany skorzystaniem z Usług winien przekazać Usługodawcy wiadomość e-mail, z której wynika wola skorzystania z Usług. Wiadomość Usługobiorcy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi zapytanie ofertowe. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Usługobiorcy Usługodawca, po pozytywnej weryfikacji Usługobiorcy jest uprawniony do złożenia Oferty Usługobiorcy, która zostanie przesłana Usługobiorcy wraz z fakturą proforma z tytułu Abonamentu. W celu przyjęcia Oferty Usługobiorca winien w terminie jej ważności przekazać Usługodawcy wiadomość e-mail, z której wynika akceptacja Oferty i uiścić Abonament w terminie wskazanym w fakturze proforma, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku w którym Usługobiorca uiścił Abonament pomimo niezłożenia żadnego oświadczenia w odpowiedzi na Ofertę lub złożenia oświadczenia w nieprawidłowej formie lub treści uznaje się, że Usługobiorca zaakceptował Ofertę. Niespełnienie wymogu (warunku) uiszczenia Abonamentu w terminie wskazanym w fakturze proforma oznacza, że Umowa nie została zawarta. Akceptacja Oferty lub zawarcie Umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 3. Na podstawie Umowy Usługobiorca zleca, a Usługodawca przyjmuje do wykonania Usługi, za wynagrodzeniem stanowiącym Abonament.

 4. Kontakt z Usługodawcą zapewniony jest pod następującymi adresami:

 1. adres pocztowy: ul. Młodości, nr 23, 42-606 Tarnowskie Góry;

 2. adres e-mail: info@pipelinedesigner.pl.

 

§ 3

Korzystanie z Aplikacji

 

 1. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest zawarcie Umowy przez Usługobiorcę oraz akceptacja Regulaminu, który jest dostępny także w Aplikacji.

 2. Do zainstalowania i korzystania z Aplikacji niezbędne jest:

  1. Urządzenie z dostępem do sieci Internet, spełniające następujące wymagania sprzętowe/techniczne: 

 1. zainstalowany w Urządzeniu, o którym mowa w pkt a. powyżej system operacyjny Microsoft Windows 10 lub nowszy i z aktualną wersją dowolnej przeglądarki internetowej oprócz Internet Explorer,

 2. pamięć RAM co najmniej 8GB,

 3. karta graficzna ze wspomaganiem 3D,

 4. 64-bitowy system operacyjny,

 5. Monitor Full HD, procesor Intel Core ™ i7-2600 CPU @3.40GHz,

 6. co najmniej 1 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym,

  1. aktywne konto e-mail,

  2. w celu skorzystania z określonych funkcjonalności Aplikacji - dysponowanie podpisem elektronicznym.

 1. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, w sposób niepowodujący zakłóceń ich funkcjonowania. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści bezprawnych lub treści, co do których wprowadzania Użytkownik nie jest uprawniony, a w szczególności treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.

 3. Usługobiorca może zadecydować o przyznaniu swoim pracownikom lub innym osobom, współpracującym z nim w celu wspierania jego bieżącej działalności (w tym zwłaszcza na podstawie umów cywilnoprawnych) lub Klientom, uprawnień do korzystania lub podejmowania działań w ramach Aplikacji, co jest równoznaczne  z umożliwieniem:

  1. zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu, spełniającym wymogi wskazane w ust. 2 powyżej, którym posługuje się taka osoba oraz

  2. założenia Konta zależnego dla takiej osoby, w sposób wskazany w § 4 ust. 1 Regulaminu,

co jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Użytkownika. Zasady przyznawania uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, regulują wewnętrzne procedury Usługobiorcy.

 1. Liczbę Użytkowników innych niż Usługobiorca, którym mogą zostać przyznane uprawnienia do korzystania z Aplikacji  na zasadach określonych w ust. 5 powyżej określa Umowa.

 2. Każdy Użytkownik niebędący Usługobiorcą korzysta z Aplikacji za pośrednictwem swojego Konta zależnego.

 3. Zakres uprawnień poszczególnych Użytkowników, o których mowa w ust. 5 powyżej, określa Usługobiorca poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji, z poziomu Konta głównego. Usługobiorca może w każdej chwili zdecydować o usunięciu danego Konta zależnego lub o ograniczeniu uprawnień nadanych przez niego Użytkownikowi, korzystając z odpowiedniej funkcji dostępnej w Koncie głównym.

 4. Usługobiorca jest odpowiedzialny za działania Użytkownika innego niż Usługobiorca jak za działania własne.

 

§ 4

Instalacja Aplikacji i rejestracja w Aplikacji

 

 1. W celu skorzystania z Aplikacji Użytkownik musi pobrać z Serwisu oraz zainstalować Aplikację na Urządzeniu, a następnie:

 1. w przypadku Usługobiorców - zarejestrować się, tj. założyć Konto poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego,

 2. w przypadku Użytkowników innych niż Usługobiorca – zostać zarejestrowanym przez Usługobiorcę lub samodzielnie dokonać rejestracji, tym zastrzeżeniem, że Użytkownicy poza organizacji Usługobiorcy mogą dokonać rejestracji wyłącznie samodzielnie. Rejestracja  polega na utworzeniu Konta zależnego dla takiego Użytkownika poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego.

 1. Instalacja Aplikacji następuje po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu należnej kwoty Abonamentu na rachunku bankowym Usługodawcy. W celu instalacji Aplikacji konieczne jest jej pobranie z Serwisu i zainstalowanie na Urządzeniu Użytkownika. Po ukończeniu instalacji Użytkownik wprowadza Klucz produktu, który Usługobiorca otrzymał od Usługodawcy w związku z zakupem Abonamentu. Każdy Klucz produktu może być wykorzystany tylko jeden raz.

 2. Poprzez Formularz rejestracyjny Użytkownik powinien podać informacje zgodnie z wytycznymi dostępnymi w ramach tego formularza.

 3. W ramach rejestracji w Aplikacji Użytkownik:

 1. wskazuje dane niezbędne do korzystania z Aplikacji - adres e-mail i hasło, które umożliwiają temu Użytkownikowi dostęp do Aplikacji i są wymagane każdorazowo w celu zalogowania Użytkownika w Aplikacji,

 2. akceptuje Regulamin.

 1. Użytkownik, zamieszczając dane w Aplikacji, również podczas rejestracji, oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji tych danych w przypadku ich zmiany w czasie trwania Umowy. Aktualizacja danych może objąć także zmianę adresu e-mail lub innych danych przypisanych do Konta lub Konta zależnego, bez utraty wprowadzonych danych – w tym celu Użytkownik powinien skorzystać z odpowiedniej opcji Aplikacji.

 

§ 5

Funkcje Aplikacji

 

 1. W ramach Aplikacji Użytkownik może korzystać - pod warunkiem posiadania odpowiedniego zakresu uprawnień, w przypadku Użytkowników innych niż Usługobiorca - z takich funkcji jak m.in. założenie Konta lub Konta zależnego jak i projektowanie sieci ciepłowniczych, w tym:

 1. tworzenie rysunków projektowych, dokumentacji projektowej, budowlanej i powykonawczej dla sieci ciepłowniczych,

 2. możliwość wskazania, doboru i obliczenia ilości materiałów potrzebnych do budowy sieci ciepłowniczej, a także wybranych parametrów projektowanej sieci ciepłowniczej,

 3. tworzenie planu instalacji alarmowej dla sieci ciepłowniczej i dostosowanie (w tym edycję) połączeń instalacji alarmowej,

 4. umiejscowienie sieci ciepłowniczej na mapie rzeczywistej i tworzenie trasy sieci ciepłowniczej w modelu 3D,

 5. tworzenie i edycja kart charakterystyk dla sieci ciepłowniczych i dokumentacji odbiorczej (protokołów) sieci ciepłowniczych, w tym zatwierdzanie i podpisywanie dokumentacji odbiorczej podpisem elektronicznym przez Użytkowników,

 6. monitoring postępów etapu projektowania, budowy i odbioru sieci ciepłowniczych,

 7. przechowywanie stworzonych w ramach korzystania z Aplikacji dokumentów,

 8. tworzenie zespołów Użytkowników związanych z projektowaną siecią ciepłowniczą.

 1. Szczegółowe informacje na temat funkcji Aplikacji można uzyskać kontaktując się z Usługodawcą w drodze wiadomości elektronicznej, kierowanej na adres: info@pipelinedesigner.pl.

 

§ 6

Płatności i rozliczenia

 

 1. Zawarcie Umowy i świadczenie Usług w ramach Umowy jest warunkowane wcześniejszym uiszczeniem i zaksięgowaniem na rachunku bankowym Usługodawcy odpowiedniej Abonamentu, w wysokości określonej w zaakceptowanej przez Usługobiorcę Ofercie.

 2.  Po upływie Okresu abonamentowego, za który został uiszczony Abonament, w celu dalszego korzystania z Usług, konieczne jest zawarcie kolejnej Umowy i uiszczenie kolejnego Abonamentu. Nieuiszczenie Abonamentu za następny Okres abonamentowy powoduje, że po upływie Okresu abonamentowego, za który został uiszczony Abonament, świadczenie Usług zostanie wstrzymane.

 3. Usługobiorca może dokonać zapłaty Abonamentu na rzecz Usługodawcy wyłącznie za pomocą metody płatności w postaci przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy, na podstawie faktury proforma wystawionej przez Usługodawcę, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.

 4. Usługobiorca, korzystając z Usług w ramach Umowy, akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Usługodawcę. Faktury elektroniczne będą przesyłane Usługobiorcy na adres e-mail Usługobiorcy z wykorzystaniem którego Usługobiorca kontaktował się z Usługodawcą lub inny wskazany przez Usługobiorcę w drodze korespondencji elektronicznej adres e-mail. Usługobiorca ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§ 7
Usługi serwisowe i przerwy techniczne

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do podejmowania działań zmierzających do usuwania prawidłowo zgłoszonych Błędów powstałych w Aplikacji.

 2. Usługodawca podejmie działania zmierzające do usunięcia Błędów w następujących terminach:

  1. dla Błędów krytycznych – w terminie 24 godzin od otrzymania zgłoszenia Usługobiorcy przez Usługodawcę;

  2. dla Błędów zwykłych – w terminie 7 dni od otrzymania Usługobiorcy przez Usługodawcę.

 3. Działania zmierzające do usuwania Błędów podejmowane są w ramach Usług.

 4. W  przypadku błędów spowodowanych innymi okolicznościami niż wyłączna wina Usługodawcy w tym działaniami Użytkownika lub zgłoszeń Usługobiorcy niebędących faktycznymi błędami (false positive), Usługodawca jest uprawniony lecz nie zobowiązany do podejmowania działań zmierzających do ich usunięcia, a w przypadku podjęcia takich działań, jest uprawniony do obciążenia Usługobiorcy kosztami podjętych działań – według stawki godzinowej wynoszącej 50,00 euro (słownie: pięćdziesiąt euro), rozliczanych w okresach rozliczeniowych stanowiących miesiąc kalendarzowy, z terminem zapłaty wynoszącym 7 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Usługodawcę. Błędy, o których mowa w zdaniu poprzednim, usuwane będą w terminie uzgodnionym przez Usługodawcę i Usługobiorcę.

 5. Zgłoszenia błędów mogą być dokonywane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanych na adres: info@pipelinedesigner.pl.

 6. Zgłoszenia błędów przyjmowane są wyłącznie w Dni robocze, co oznacza w szczególności, że zgłoszenia otrzymane przez Usługodawcę poza Dniami roboczymi traktowane są jako otrzymane kolejnego Dnia roboczego.

 7. Zgłoszenie błędu powinno zawierać jego szczegółowy opis, umożliwiający właściwą kwalifikację rodzaju błędu i podjęcie właściwych działań przez Usługodawcę.

 8. Usługodawca jest uprawniony do przedłużenia terminów wskazanych w niniejszym paragrafie w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej lub innych zdarzeń niezawinionych przez Usługodawcę lub niedostarczenia przez Usługobiorcę wystarczających informacji niezbędnych do zidentyfikowania błędu. 

 9. W czasie trwania Umowy Usługodawca udostępni na rzecz Usługobiorcy Aktualizacje.

 10. Jednocześnie z przekazaniem Usługobiorcy Aktualizacji, Usługodawca udzieli Usługobiorcy uprawnień do tych Aktualizacji, na zasadach określonych w Regulaminie.

 11. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie Aplikacji. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy możliwe jest wystąpienie błędów lub awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających funkcjonowanie Aplikacji. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

 12. Poza przerwami spowodowanymi błędami lub awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Aplikacji oraz ich zabezpieczenie przed błędami lub awariami technicznymi, a także prace naprawcze lub konserwacyjne, w szczególności w celach aktualizacji lub rozbudowy Aplikacji.

 13. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe, jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę.

 

§ 8

Reklamacje

 

   1.  

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji i zawartej Umowy, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być składane przez Usługobiorcę drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu lub poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji, poprzez wypełnianie interaktywnego formularza.

2. Reklamacja powinna zawierać́ dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię̨ i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również̇ wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść́ żądania.

3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest za pomocą̨ wiadomości e-mail, na adres e-mail podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 9

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca – jako właściciel i administrator Aplikacji świadczący usługi w oparciu o Regulamin.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w charakterze administratora – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej na stronie https://www.pipelinedesigner.pl/ polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 3. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy przez Usługodawcę, podanych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Aplikacji, jest świadczenie Usług w ramach Aplikacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

  1. umowa lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. realizacja nałożonych na Usługodawcę obowiązków prawnych (rachunkowość, prowadzenie rozliczeń księgowych związanych z Umową (art. 6 ust. 1 lit c. RODO);

  3. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 4. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia Umowy z Usługodawcą. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie tej Umowy.

 5. Przetwarzając dane Usługobiorcy, Usługodawca stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym od momentu logowania w Aplikacji stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 6. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane, w zależności od tego co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej, do momentu, w którym:

  1. przestanie obowiązywać Umowa;

  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Umową;

  3. na Usługodawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny zobowiązujący go do przetwarzania danych Usługobiorcy;

  4. zostanie wniesiony skuteczny sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy.

 7. Usługobiorca ma prawo żądania:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii swoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

  2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),

  3. usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),

  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

  5. przeniesienia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),

a także:

  1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora (art. 21 ust. 1 RODO).

 1. W celu realizacji powyższych uprawnień można wysłać wiadomość na adres e-mail: info@pipelinedesigner.pl.

 2. W przypadku, gdyby Usługobiorca uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Korzystanie z Aplikacji lub Usług może się wiązać z koniecznością powierzenia Usługodawcy przez Usługobiorcę danych osobowych w stosunku do których Usługobiorca jest administratorem danych osobowych.

 4. W przypadku, gdy Usługodawca przetwarza w ramach Usług dane osobowe osób innych niż sam Usługobiorca (w tym zwłaszcza Użytkowników), Usługobiorca powierza Usługodawcy ich przetwarzanie na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

§ 10

Licencja

 

 1. Usługodawca z chwilą zawarcia Umowy udziela Usługobiorcy niewyłącznej, niezbywalnej Licencji na korzystanie z Aplikacji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w Okresie abonamentowym, wyłącznie na potrzeby własne Usługobiorcy związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub działalnością zawodową, na polach eksploatacji obejmujących prawo do:

  1. instalacji (wprowadzenia do pamięci Urządzenia) Aplikacji, tj. prawie do zainstalowania i używania jednej kopii Aplikacji na wskazanej  w Umowie liczbie Urządzeń,

  2. zgodnego z Umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, a także przeznaczeniem i funkcjonalnościami Aplikacji korzystania z Aplikacji, w szczególności w zakresie:

  1. wewnętrznego przetwarzania danych,

  2. zbierania danych,

  3. wprowadzania danych,

  4. utrwalania danych,

  5. przechowywania danych,

  6. opracowywania danych,

  7. modyfikacji danych,

  8. przesyłania danych,

  9. udostępniania i usuwania danych,

  1. korzystania z materiałów dostępnych dla wspomagania dozwolonego korzystania z Aplikacji,

  2. sporządzania kopii zapasowej Aplikacji, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5 punkt e. poniżej.

 1. Zmiana zakresu Licencji wymaga aneksu do Umowy.

 2. Usługobiorca nie ma prawa do otrzymania kodów źródłowych Aplikacji i właścicielem tych kodów pozostaje Usługodawca.

 3. Usługodawca jest uprawniony do kontroli zgodności sposobu korzystania z Aplikacji przez Usługobiorcę z Umową, w szczególności jest uprawniony do żądania do miejsca lokalizacji Aplikacji, a Usługobiorca jest zobowiązany do zadośćuczynienia takiemu żądaniu.

 4. Usługobiorca, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa autorskiego w odniesieniu do Utworu nie może:

  1. trwale lub czasowo zwielokrotniać Utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie lub kopiowania Utworu lub jego elementów, za wyjątkiem przypadków dozwolonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub wynikających z normalnego korzystania z funkcjonalności Aplikacji;

  2. tłumaczyć, przystosowywać, adaptować, modyfikować, zmieniać układu, ani wprowadzać jakichkolwiek innych zmian w Utworze,

  3. podejmować lub zezwalać na podjęcie działań mających na celu zniekształcenie, usunięcie, uszkodzenie, deasemblację Utworu,

  4. podejmować ani zezwalać na podjęcie czynności zmierzających do odtworzenia kodu źródłowego Utworu (reverse engineering), jego disasemblacji, dekompilacji, tłumaczenia lub adaptacji,

  5. korzystać z kopii zapasowej Utworu równocześnie z Utworem,

  6. obserwować, badać i testować funkcjonowanie Utworu, chyba że obserwacje, badania i testowanie podejmowane są przez Usługobiorcę w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania lub przechowywania Utworu i tylko w zakresie wyznaczonym postanowieniem Umowy, w szczególności w celu poznania idei i zasad Utworu;

  7. zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Prawa autorskiego, chyba że będzie to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania Utworu z innym programem komputerowym, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki: czynności dokonywane będą wyłącznie przez Usługobiorcę bądź przez inną osobę działającą w jego imieniu i na jego rzecz, informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie będą łatwo dostępne dla Usługobiorcy, w szczególności nie zostaną dostarczone przez Usługodawcę na pisemne żądanie Usługobiorcy, gdy czynności te odnoszą się do tych części Utworu, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania;

  8. wykorzystywać informacji, o których mowa w pkt g. powyżej: do innych celów niż osiągnięcie współdziałania Utworu z niezależnie stworzonym programem komputerowym lub do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie lub do innych czynności naruszających prawa Usługodawcy,

  9. przekazywać informacji, o których mowa w pkt g. osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania Utworu z niezależnie stworzonym programem komputerowym,

  10. rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu lub udostępniania oferowanych w Utworze, w tym Aplikacji rozwiązań na rzecz osób trzecich lub udzielania takim osobom prawa korzystania z Utworu, bez względu na podstawę prawną, zarówno w całości jak i w części, w tym sprzedaży, dzierżawy, najmu, użyczenia i innych czynności (z wyłączeniem udostępniania przez Usługobiorcę możliwości korzystania z Aplikacji określonej przez Strony liczbie innych niż Usługobiorca Użytkowników, w ramach Kont zależnych), w tym udzielania sublicencji.

 5. W przypadku naruszenia postanowień ust. 5 powyżej przez Usługobiorcę, zapłaci on na pierwsze wezwanie Usługodawcy karę umowną w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, za szkodę przewyższającą wartość zastrzeżonej kary umownej.

 6. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji jako całości jak i jej poszczególnych elementów, należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną przepisów powszechnie obowiązującego prawa, obejmującą przedmioty tych praw we wszystkich ich formach wyrażenia.

 7. Usługobiorca w związku z zawarciem Umowy, lub Użytkownik w związku korzystaniem z Usług lub Aplikacji nie otrzymuje żadnych praw autorskich ani innego rodzaju praw własności intelektualnej innych niż wprost wskazane w Umowie lub Regulaminie.

 

§ 11

Zastrzeżenia

 

 1. Aplikacja oraz jej funkcjonalności pełnią funkcję pomocniczą w działalności Usługobiorcy i nie zapewniają i nie stanowią gwarancji zgodności, poprawności, prawidłowości i kompletności działań i postępowania Usługobiorcy lub Użytkowników z przepisami prawa lub sztuki budowlanej lub obowiązującymi Użytkowników regulacjami wewnętrznymi.

 2. Wszelkie dane wprowadzone do Aplikacji w ramach korzystania z Usług przez Usługobiorcę lub Użytkowników, którym umożliwił on dostęp do Aplikacji stanowią własność Usługobiorcy, który wprowadził takie dane lub który umożliwił dostęp do Aplikacji Użytkownikom, którzy wprowadzili takie dane, a co za tym idzie Usługobiorca ponosi za te dane pełną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych wprowadzanych przez Usługobiorcę lub Użytkowników, którym umożliwił on dostęp do Aplikacji, w ramach korzystania z Usług.

 3. Względem Usługobiorców wszelka odpowiedzialność Usługodawcy, w granicach dopuszczonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, jest wyłączona.

 4. Usługodawca, w granicach określonych w ust. 3 powyżej, w szczególności nie odpowiada za:

  1. działania osób trzecich – w tym także skutki działania hakerów, wirusów komputerowych czy złośliwego oprogramowania;

  2. skutki korzystania z Aplikacji przez Użytkowników w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub wykraczający poza przewidziane w nim funkcje, w szczególności niezastosowania się do wytycznych oraz wskazówek zamieszczonych w Aplikacji lub Regulaminie;

  3. skutki użycia materiałów lub informacji udostępnionych przez Użytkowników;

  4. funkcjonowanie środowiska systemu komputerowego lub teleinformatycznego Użytkowników;

  5. skutki ujawnienia przez Użytkowników danych dostępowych do Konta lub Konta zależnego lub uzyskanie dostępu do Konta lub Konta zależnego przez osoby trzecie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;

  6. szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w § 7 Regulaminu;

  7. skutki działania siły wyższej.

 5. Użytkownicy zobowiązani są do nieujawniania innym osobom nieuprawnionym swoich danych dostępowych oraz nieudostępniania Konta lub Konta zależnego nieupoważnionym osobom trzecim.

 6. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość oraz zgodność z prawem treści generowanych przez siebie za pośrednictwem Aplikacji.         

 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowane przez siebie w ramach Aplikacji działania lub zaniechania związane z korzystaniem z ich funkcji.

 8. Usługodawca, w granicach dopuszczonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Usługobiorców korzyści.

 9. Wszelkie roszczenia co do należytego wykonywania Usługi przez Usługodawcę Usługobiorca będzie kierować do Usługodawcy.

 10. Usługodawca komunikuje się z Użytkownikiem w języku polskim.

 11. Umowy zawierane z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

 

§ 12

Obowiązywanie Umowy i zmiany Regulaminu

 

 1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, stanowiący Okres abonamentowy. Dniem zawarcia Umowy jest dzień zapłaty Abonamentu.

 2. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Umowy (w tym Regulaminu), Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy, bez wypowiedzenia, po uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do usunięcia naruszenia, wyznaczonego w wezwaniu wysłanym w drodze korespondencji elektronicznej, nie krótszego niż 3 Dni robocze.

 3. Regulamin może ulec zmianie na zasadach określonych w postanowieniach poniżej. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na te elementy Umowy, które wynikają z Oferty skierowanej do Usługobiorcy, a nie stanowią wprost treści Regulaminu.

 4. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, wskazanych w kolejnym ustępie, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Usługobiorcy o planowanych zmianach, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Usługobiorcy, co najmniej na 14 dni przed planowaną zmianą.

 5. Za ważne przyczyny zmiany Regulaminu uznaje się:

  1. dostosowanie Usług do przepisów prawa mających na nie wpływ;

  2. zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publicznoprawnym, mających wpływ na świadczenie Usług;

  3. rozbudowę, zmianę lub poprawę funkcjonalności Usług lub działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności Usług lub Aplikacji;

  4. poprawę bezpieczeństwa świadczonych Usług lub Aplikacji;

  5. zalecenia, wytyczne, komunikaty, wskazówki i tym podobne dokumenty pochodzące od organów administracji publicznej, mające wpływ na świadczenie Usług;

  6. zmianę kosztów Usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia Usług,

  7. konieczność́ usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, w przypadku ich wystąpienia w Regulaminie;

  8. zmianę danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie.

 6. Usługobiorca przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie przez Usługobiorcę sprzeciwu względem zmian Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wypowiedzenia Umowy uiszczony Abonament za trwający Okres abonamentowy nie zostaje zwrócony.

 7. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy przyjmuje się, że Usługobiorca akceptuje zmiany i obowiązuje go nowa wersja Regulaminu.

 8. Wypowiedzenie Umowy o którym mowa w ust. 6 powinno zostać skierowane w formie dokumentowej, na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

 9. Treść zmienionego Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w treści komunikatu o zmianie Regulaminu.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa została zawarta w formie dokumentowej (korespondencji elektronicznej). Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, wszelkie jej zmiany jak również rozwiązanie lub wypowiedzenie wymagają zachowania formy dokumentowej (korespondencji elektronicznej), pod rygorem nieważności.

 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

 3. Usługobiorca i Usługodawca mogą poczynić ustalenia odmienne od postanowień Regulaminu, w treści Oferty.

 4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowienia Oferty i Regulaminu Strony ustalają następujące zasady pierwszeństwa dokumentów, na potrzeby ich wykładni lub w przypadku sprzeczności ich postanowień: 1. Oferta, 2. Regulamin.

 5. Prawem właściwym w sprawach związanych z Umową, w stosunkach między Usługodawcą a Usługobiorcą są powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej  Polskiej przepisy prawa.

 6. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoje Konto

Obsługa klienta

Informacje

Twoje dane 

Załóż konto 

Zaloguj się 

 

Do stworzenia strony wykorzystano kreator stron www WebWave.